شعار سال 96-1
 
  
پنجشنبه 8 تير 1396   11:54:38
سيماي صنعت گاز ايران
يكشنبه 26/10/1389

مقدمه 

 

سياست انرژي كشور براساس بهره گيري هر چه بيشتر از منابع گاز طبيعي و افزايش سهم گاز در سبد مصرفي حامل هاي انرژي از طريق توسعه ظرفيت توليد، توسعه شبكه هاي انتقال و گازرساني و نيز ارتقاي جايگاه ايران در صادرات گاز به بازارهاي بين المللي شكل گرفته است تا از اين رهگذر، صرفه جويي اساسي در مصرف نفت خام و فرآورده هاي نفتي مايع كه مي تواند درآمدهاي صادراتي كشور را افزايش دهد، حاصل شود. شركت ملي گاز ايران به عنوان يكي از شركت هاي معتبر در عرصه فعاليت هاي مربوط به صنعت گاز در جهان، علاوه بر فعاليت هاي داخلي و تامين سوخت صنايع، نيروگاه ها و بخش هاي خانگي/ تجاري، در ابعاد بين المللي نيز داراي تحركات وسيعي شده و برنامه ريزي هاي گسترده اي براي تامين بخش عمده اي از ارز مورد نياز كشور از طريق صادرات و نيز سرمايه گذاري جهت رشد اين صنعت داشته است. 

در اين گزارش، فعاليت هاي انجام شده در شركت ملي گاز ايران طي سه دهه پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي بصورت كمي و كيفي تشريح گرديده است.

 


 


مجری سایت : شرکت سیگما