صفحه اصلی > مناقصات > مناقصه های پیمان 
عنوان تاریخ بارگزاری
عنوان :

خدمات حفاظت و حراست از اماکن، تاسیسات و ادارات مرکزی ساختمانهای ستادی شرکت ملی گاز ایران .

منتشر کننده :

شرکت ملی گاز ایران

کد آگهی :

0

بین المللی :

<#f:677/>

احتمال تمدید مهلت :

<#f:678/>

وضعیت آگهی:

<#f:679/>

تاریخ بارگذاری :

1397/05/17

متن آگهی :

تجدید فراخوان مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای 1- موضوع مناقصه : خدمات حفاظت و حراست از اماکن، تاسیسات و ادارات مرکزی ساختمانهای ستادی. 2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت ملی گاز ایران - تهران – میدان هفتم تیر – خیابان شهید مفتح جنوبی – خیابان شهید شیرودی – پلاک 10- طبقه چهارم – خدمات پیمانهای ستاد . 3 - مهلت دریافت اسناد: پس از ارائه مدارک و مستندات توسط مناقصه گران و انجام ارزیابی کیفی و تایید صلاحیت ، نسبت به توزیع اسناد مناقصه اقدام خواهد شد. 4- برآورد مناقصه: برآورد کلی مناقصه مبلغ 41/223/911/643 ریال برای مدت دو سال می باشد. 5- میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 2/061/195/582 ریال (دو میلیارد و شصت و یک میلیون و یکصد و نود و پنج هزار و پانصد و هشتاد و دو ریال ) که می بایست بصورت یکی از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی (مصوب 22/09/94 هیات وزیران)به هنگام ارائه پیشنهاد قیمت ارائه گردد. 6- زمان ارائه مدارک : حداکثر 15 روز پس از انتشار فراخوان مناقصه ( نوبت دوم ) مناقصه گران می توانند جهت دریافت فرم های مربوط و کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی شرکت ملی گاز ایران به آدرسwww.nigc.ir ( بخش آگهی ها – مناقصه های پیمان ) مراجعه و با شماره تلفن 81315767 یا 81315766 دفتر خدمات پیمانهای ستاد شرکت ملی گاز ایران ، تماس حاصل نمایند. روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران

فایل ضمیمه :

فایل ضمیمه 1 فایل ضمیمه 2 فایل ضمیمه 3 فایل ضمیمه 4 فایل ضمیمه 5

بازگشت به لیست مناقصه های پیمان