ردیف عنوان خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
1 نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار
% 61.11 
% 11.11 
% 13.89 
% 9.26 
% 4.63 
2 نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت
% 45.37 
% 13.89 
% 25.93 
% 12.04 
% 2.78 
3 انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوتهای شخصی
% 48.15 
% 12.04 
% 22.22 
% 13.89 
% 3.70 
4 نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسؤول مربوطه
% 52.78 
% 9.26 
% 24.07 
% 9.26 
% 4.63 
5 امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت
% 53.70 
% 11.11 
% 23.15 
% 6.48 
% 5.56 
6 به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادات شما
% 60.19 
% 8.33 
% 20.37 
% 7.41 
% 3.70 
7 راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواستها
% 56.48 
% 6.48 
% 21.30 
% 12.04 
% 3.70 
8 دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد
% 54.63 
% 10.19 
% 18.52 
% 13.89 
% 2.78 
9 تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت
% 37.96 
% 7.41 
% 26.85 
% 14.81 
% 12.96 
10 میزان مراجعه به قسمتها و بخشهای مختلف برای دریافت خدمت
% 35.19 
% 13.89 
% 24.07 
% 15.74 
% 11.11 
11 نظم ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت
% 52.78 
% 9.26 
% 22.22 
% 12.04 
% 3.70 
12 دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه
% 50.93 
% 11.11 
% 24.07 
% 8.33 
% 5.56 
13 ارائه چند باره اطلاعات یا اطلاعات تکراری (نظیر کپی، کارت ملی و ...) به بخشهای مختلف
% 47.22 
% 13.89 
% 26.85 
% 6.48 
% 5.56 
14 احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیر قانونی برای دریافت خدمات
% 50.93 
% 8.33 
% 22.22 
% 9.26 
% 9.26 
15 احساس رضایت از خدمات دریافت شده
% 59.26 
% 10.19 
% 17.59 
% 5.56 
% 7.41