دستورالعمل نظام مدیریت مشارکت نظام پیشنهادات از سوی مدیریت مهندسی ساختار تدوین شده است.

این سند به مدت دو هفته از تاریخ انتشار آن (۱۳۹8/10/1) در مرحله نظرخواهی از دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور و افراد صاحب نظر قرار دارد و مقرر است سرانجام در شورای راهبری توسعه مدیریت شرکت ملی گاز ایران تصویب‌خواهی شود.

برای دریافت فایل مقدماتی (غیر قابل استناد)
دستورالعمل نظام مدیریت مشارکت نظام پیشنهادات  اینجا کلیک کنید و نظر پیشنهادی خود را در اینجا  اعلام نمایید.