دستورالعمل سنجش بهره وری از سوی مدیریت مهندسی ساختار تدوین شده است. این سند به مدت دو هفته از تاریخ انتشار آن (۱۳۹8/05/22) در مرحله نظرخواهی از دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور و افراد صاحب نظر قرار دارد و مقرر است سرانجام در شورای راهبری توسعه مدیریت شرکت ملی گاز ایران تصویب‌خواهی شود. برای دریافت فایل مقدماتی (غیر قابل استناد) دستورالعمل سنجش بهره وری اینجا کلیک کنید و نظر پیشنهادی خود را در اینجا  اعلام نمایید.