تفاهم نامه شاخص هاي عمومي برش استاني از سوی مدیریت مهندسی ساختار تدوین شده است. این سند به مدت دو هفته از تاریخ انتشار آن (۱۳۹9/03/25) در مرحله نظرخواهی از افراد صاحب نظر قرار دارد و مقرر است سرانجام در اداره کل تشکیلات، روش ها و تعالی سازمانی وزارت نفت تصویب‌خواهی شود. برای دریافت فایل مقدماتی (غیر قابل استناد) دستورالعمل سنجش بهره وری اینجا کلیک کنید و نظر پیشنهادی خود را در اینجا  اعلام نمایید.