صفحه اصلی > مشارکت الکترونیکی مردمی > پیش نویس مدل ارزیابی عملکرد شرکت ملی گاز ایران  > پیش نویس مدل ارزیابی عملکرد شرکت ملی گاز ایران 

پیش نویس سند مدل ارزیابی عملکرد شرکت ملی گاز ایران  از سوی مدیریت مهندسی ساختار تدوین شده است. این سند به مدت دو هفته از تاریخ انتشار آن (1399/12/01) در مرحله نظرخواهی از افراد صاحب نظر قرار دارد. برای دریافت فایل مقدماتی (غیر قابل استناد) پیش نویس سند مدل ارزیابی عملکرد شرکت ملی گاز ایران اینجا کلیک کنید و نظر پیشنهادی خود را در اینجا  اعلام نمایید.